جشنواره بهاره آی تی تلکام

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وب

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وب

ﻣﻘﺪﻣﻪ بر توسعه‌ی مهندسی نرم‌افزار با استفاده از وب:
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ از ﺗﻮﺳﻌﻪی وب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﺮوﺳﻪ در اﯾﺠﺎد ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ دﻗﯿﻖ و آﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻔﺎف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﺮوﺳﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ راه دﻗﯿﻘﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﺎﯾﺪاری، ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ را ﻣﻔﺮوض داﺷﺘﻪ باشد. وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ﻣﯿ‌‌ﺘﻮان زاﺋﯿﺪه‌ی اﻓﮑﺎر آﻗﺎی ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺮﻟﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎری از ﺷﺒﮑﻪی وﺑﯽ از دادهﻫﺎ ﯾﺎ وﺑﯽ از ﯾﮏ ﻣﺨﺰن اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺠﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻋﻈﯿﻢ از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت وب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد.

ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ:
ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر وب، ﻣﺘﺪﻟﻮژیﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺮم‌ا‌ﻓﺰار ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ را ﭘﺎﺳﺦ داده و ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻧﮕﻬﺪاریِ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﻣﺘﺪﻟﻮژیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ، برای ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎٌ ﺑﺮای وب ﻧﺴﻞ ﺳﻮم، ﮐﻪ وب معنایی (Web Semantic) ﻧﺎم دارد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺘﻮای وب ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ‌های نرم‌افزاری آن را درک کند. اﮔﺮﭼﻪ وب معنایی را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰینی ﺑﺮای وب ﻓﻌﻠﯽ داﻧﺴﺖ و از اﯾﻦ رو سرویس وب معنایی را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ وب ﯾﺎ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻓﻌﻠﯽ داﻧﺴﺖ. اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﯿﺘﻮان ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪای از ﺳﺮویس وب داﻧﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻮده ﺗﺎ از ﭘﺮوﺳﻪی مهندسی ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آﻧﺮا ﺑﺮ روی وب معنایی ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺮوﺳﻪی ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و آﺳﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﺘﻮان اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺠﺪد اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﻮد. وب معنایی در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪی ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﺪی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وب ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮد.
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺮوﺳﻪ‌ﻫﺎی SE ﺑﺮ روی SW، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه‌ی ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻓﺎز ﭼﺮﺧﻪی ﺣﯿﺎت ﻫﺮ SE و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭼﺘﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺿﺮوری ﻣﯿ‌ﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی و ﻏﯿﺮه).

معرفی و آشنایی سرویس‌ها:
ﺳﺮوﯾﺲ وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮدﮐﺎر دادهﻫﺎ را در ﺑﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ، اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد، ﻣﺪل ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار را از ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎٌ ﺷﺒﮑﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وب ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﭘﻠﺖ ﻓﺮم و زﺑﺎن را ﺑﺮ روی ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺣﻮزه ی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﭘﺮوﺳﻪ ی ﻣﻌﻨﺪﺳﯽ وب ﺑﺮ روی وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻣﺮی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﻣﯿﺘﻮان از ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار در اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻬﺮه ﺑﺮد. ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان داﻧﺸﯽ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪی ﺷﺮوع در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار دارد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﯽای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ، ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺸﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻣﺮی ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه و زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را از دﯾﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ، ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ سرویس ‌ها و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی، ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻮده‌اﻧﺪ، ﻣﺜﻼٌ از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده‌ﺳﺎزی ﭼﺎرﭼﻮب آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ WSMO ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. روی ﻫﻢ‌رﻓﺘﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺣﺪود ۵ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮ و ﺑﺪﯾﻊ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ. ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺘﻮای وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻨﺪﺳﯽ وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼٌ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدید ﻧﯿﺰ ﯾﮏ روش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد را ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی وب ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ، اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪ را از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﺪ ﻧﻈﺮ و ﻗﺮار داده‌اﻧﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، از MDD اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان آﻧﺮا اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺪلﺳﺎزی داﻧﺴﺖ.
ﭘﺲ از اراﺋﻪی روﺷﯽ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻣﺪل SE ﺑﺮای Sw، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﺎز ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ی SW وﺟﻮد دارد، ﻣﯿﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم داد. اﮔﺮﭼﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ را ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﭼﺮﺧﻪی ﺣﯿﺎت، ﺑﺘﻮان آﻧﺮا از ﻧﻈﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻮدن و ﺳﺎزﮔﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.

داﻣﻨﻪ:
ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﻌﻠﯽ در ﺗﺤﻮﻻت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺧﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وب را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ، دو ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ. از ﯾﮏ ﺳﻮ، ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﻮده ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﺪل ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﻧﺎم دارد، ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ SaaS ﻧﯿﺎزر ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﺷﺪه دارد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن SW از ﭘﺮوﺳﻪی SE را ﺑﺮ رووی ﭘﺮوﺳﻪی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وب ﮐﻠﯽ را ﺑﻪ صورت کلی و همچنین فازهای انحصاری پروسه را بتوان مورد مطالعه قرار داد.
ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی SE ﺑﺮای SW در ﺟﻬﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻪ داده، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻏﯿﺮه، ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺮای ﭘﺮازش ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺳﻪی SE، اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری SE و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺑﺰار (از ﻃﺮﯾﻖ MDA) ﺑﺎ UML ﻏﻨﯽ ﻧﻧﻤدﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺑﺮی را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﺠﺪد دارﻧﺪ)ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ (ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺖ و ﻣﯿﺘﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪی SE ﺑﻨﭻ ﻣﺎرک ﺗﻮﺳﻌﻪ داد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺰاﯾﺎی آﻧﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯿ‌ﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮازﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺪﻟﻮژیﻫﺎی SE وﺟﻮد دارد، این اصل را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری وﺟﻮد دارد، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﻋﯿﺐ ﯾﮏ ﭘﺮوژه‌ ی ﻧﺮم اﻓﺰاری را ﻧﯿﻤﺘﻮان ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﻣﺘﺪﻟﻮژی ﻧﺮم اﻓﺰاری داﻧﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪای داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺪﻟﻮژی ﺗﻮﺳﻌﻪی اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

واژه‌های کلیدی: ، ، ، ،
اشتراک‌گذاری:

نظرات تان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 نظر

 • minecraft download free پاسخ
  1 هفته پیش

  Thank you, I have recently been searching for info approximately this
  topic for a while and yours is the greatest I have found out till now.

  However, what about the conclusion? Are you certain about the source?

 • minecraft pc download پاسخ
  1 هفته پیش

  I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout
  on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?

  Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays.

 • minecraft download پاسخ
  1 هفته پیش

  Thanks for finally writing about >iTTelecom | ﺗﻮﺳﻌﻪی
  ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
  وب – iTTelecom <Liked it!

 • minecraft free download پاسخ
  1 هفته پیش

  Wonderful goods from you, man. I have understand
  your stuff previous to and you’re just extremely excellent.
  I really like what you have acquired here, certainly like
  what you are saying and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still care for to keep it wise.
  I can’t wait to read far more from you. This is actually a wonderful web site.

 • how to download minecraft free پاسخ
  1 هفته پیش

  I must thank you for the efforts you have put in writing this
  site. I’m hoping to check out the same high-grade blog posts from you later on as
  well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now 😉

 • free minecraft download پاسخ
  1 هفته پیش

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice,
  keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later on. All the best

 • minecraft download free pc پاسخ
  1 هفته پیش

  Incredible points. Solid arguments. Keep up the amazing
  effort.

 • download minecraft free پاسخ
  1 هفته پیش

  Awesome post.

 • g پاسخ
  1 هفته پیش

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this outstanding blog!

  I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed
  to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this
  site with my Facebook group. Talk soon!

 • g پاسخ
  1 هفته پیش

  You could definitely see your expertise within the work you write.
  The sector hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid
  to mention how they believe. Always follow your heart.

 • g پاسخ
  2 هفته پیش

  Hello there, I discovered your website by way of Google whilst searching for a related topic,
  your website came up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply turned into alert to your weblog
  through Google, and found that it’s truly informative.
  I am gonna watch out for brussels. I will be
  grateful in the event you proceed this in future. Numerous other folks will
  be benefited from your writing. Cheers!

 • minecraft download free pc پاسخ
  2 هفته پیش

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who was doing a little homework on this.
  And he actually bought me breakfast because I discovered it for him…

  lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!!

  But yeah, thanks for spending time to talk about this issue here on your internet site.

 • gamefly پاسخ
  2 هفته پیش

  You’re so awesome! I do not suppose I’ve truly read a single thing like that before.
  So great to discover someone with some original thoughts on this issue.
  Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is one
  thing that is required on the web, someone with some originality!

 • gamefly پاسخ
  3 هفته پیش

  Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts
  and I am waiting for your further post thank you once again.

 • gamefly پاسخ
  3 هفته پیش

  Thanks for a marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you can be
  a great author.I will make certain to bookmark your blog and will eventually come back someday.

  I want to encourage you to definitely continue your great posts, have a nice day!

 • gamefly پاسخ
  3 هفته پیش

  Greetings! Very useful advice within this article!
  It is the little changes that make the biggest changes.

  Many thanks for sharing!

 • Denyse Rackett پاسخ
  5 ماه پیش

  Hi there, simply changed into aware of your blog via Google, and located that it is truly informative. I am gonna be careful for brussels. I’ll be grateful when you continue this in future. Numerous people will be benefited out of your writing. Cheers!

مطالب مرتبط

آشنایی با تکنولوژی FTTX

FTTX یا Fiber to the X به ساختارهای مختلف انتقال سیگنال توسط فیبر نوری (همراه با کابل مسی) گفته... ادامه مطلب

میان اینترنت ADSL و VDSL و فیبرنوری چه تفاوتی وجود دارد ؟

در حال حاضر برای مشتریان اینترنت یک سوال مهم مطرح می شود و آن این است که ADSL با... ادامه مطلب

مدیاکانورتر گیگ, مدیا کانورتور گیگابایت

انواع مدیا کانورتر گیگابیت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰

مدیاکانورتر گیگ مبدل فیبرهای نوری هستند که ایران توانسته است تکنولوژی آن را بومی سازی کند. مدیاکانورتر گیگ سیگنال... ادامه مطلب

آشنایی با فیبر نوری و نحوه ی پیدایش کابل فیبر نوری

فیبر نوری یک رشته باریک و بلند است که از یک ماده شیشه یا پلاستیک مانند که دارای شفافیت... ادامه مطلب

مودم‌های مخابراتی

مودم SHDSL یکی از تکنولوژی‌های xDsl می‌باشد که برای ارتباطات WAN در شرایطی که استفاده از زیرساخت‌های فیبر نوری... ادامه مطلب

انواع مودم مخابراتی / انواع مودم شبکه

انواع مودم ها به لحاظ ساختاری متفاوت هستند و در دسته بندی مختلفی قرار می گیرند. با این... ادامه مطلب

با تجهیزات مورد نیاز در شبکه های کامپیوتری بیشتر آشنا شوید

شبکه های کامپیوتری از اهمیت بسیار زیادی در دنیای امروز ما دارند و تقریبا تمامی سازمان ها، کارخانجات و... ادامه مطلب

ماژول SFP چیست و چه کاربردی دارد؟

ماژول SFP به طور کلی یک ماژول تبدیل سیگنال دیجیتال به سیگنال های نوری بوده که کاربرد های متعددی دارد.... ادامه مطلب

بهترین سوئیچ شبکه (اترنت)

چگونه بهترین سوئیچ شبکه (اترنت) را انتخاب کنیم

هماهنگی شبکه با استانداردهای جدید تا حد زیادی به قابلیت ها و خصوصیات های سوئیچ ها بستگی دارد.لازم است... ادامه مطلب

ماژول های SFP

در جهان دیجیتالی امروز جایگاه ونقش ماژول SFP برای انتقال داده ها بسیار مهم و غیر قابل انکار است.... ادامه مطلب

 • Service Online
 • .
 • .