جشنواره بهاره آی تی تلکام

ﻓﻨﺎوریﻫﺎی مدرن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء

ﻓﻨﺎوریﻫﺎی مدرن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء

ﺧﻼﺻﻪ‌ای بر فناوری‌های مدرن اینترنت اشیاء:

ﻓﻨﺎوریﻫﺎی مدرن اینترنت اشیاء همان IoT: Internet of Things ﻣﯽباشد، که اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی مدرن در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش است، و همچنین اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪی در ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟـﺎ (ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ) ﻧﺎم دارد، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺒﮑﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ، در ﺑﺪن ﻣﺎ و در اﻧﻮاع ﻣﺘﻌـﺪدی از ﻟﻮازم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﺳﺘﯽ ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪه و در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﭘﺎراداﯾﻢﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ اﻧﺴـﺎن ﺑـﺎ ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐـﻪ ﻣـﺎ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی روﻣﯿﺰی آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ، ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﮐـﺎر ﺑـﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫـﺎی ﺷﺨﺼـﯽ و ﻓﺮﺳـﺘﺎدن ﺗﻌﺪادی دﺳﺘﻮرات ﺑﺪﯾﻬﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮس و ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﻣﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﮐﻞ و ﺑﯿﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﺑﺎﺷﯿﻢ. اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﺰارشدﻫﯽ، ﻧﻈﺎرت ﯾـﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن ﺳﺎﯾﺮ ارزشﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺟﻬـﺖ اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی دﻣـﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﺑﮑﺎر رود ﯾﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰار ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﯿﺎﺗﯽ آن را ﻫﺸﺪار دﻫﺪ. ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺳﺎدهﺗﺮ کند.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼسﻫﺎ، ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ، اﺗﺎقﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ در زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺷﻮد. ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺣﻀـﻮر وﻏﯿﺎب ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺪا ﮐﺮدن ﺗﮏ ﺗﮏ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺻﺮف زﻣﺎن زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﮐـﺎراﯾﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻨـﺎوری اﯾﻨﺘﺮت اﺷﯿﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﻨﺴـﻮرﻫﺎ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ارﺗﻘـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ و استفاده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑـﻪ روز، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻏﯿﺮه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷـﯿﺎ در ﻣﺤـﯿﻂ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی درﺑﺎره اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آن در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد از آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان “اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ” ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد، ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﻐﯿﯿـﺮی ﮐـﻪ در ﺷـﯿﻮه زﻧـﺪﮔﯽ، ﮐـﺎر، ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﺮدم و … اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎ و دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺸﺎن را ﺑﺎ دﻧﯿـﺎی ﻣﺠـﺎزی و ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﻧﯿﺰ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ورود دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫـﺎی ﮐـﺎرﺑﺮدی ﺟﻬـﺖ اﯾﺠـﺎد ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﯿﻦ ﮐـﺎرﺑﺮ، ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، اﻣﮑﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ادای ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ و ﻫﺰاران ﮐﺎرﺑﺮد دﯾﮕﺮ در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﮐﺸﺎورزی، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ، ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﻣﻌﺪن، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی، ﭘﺎﯾﺶ و اﻣﻨﯿﺖ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ، ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن، ﻫﺘﻠ‌ﺪاری، ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿـﺪی ﺑـﺮ اﻫﻤﯿـﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ اﺷﯿﺎء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل، ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﮔﺎرﺗﻨﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪای از اﺷﯿﺎء ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﺷـﺪه ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ، ارﺗﺒﺎط، ﺣﺲ و ﯾﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ؛ ﯾـﺎ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷـﺮﮐﺖ IDC ﮐـﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺒﮑﻪای از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اﺷﯿﺎء ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺪون ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ اﻧﺴـﺎن و ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از IDC ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﻮرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾـﺪ در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء، ﻓﻨﺎوری ﻣﺪرﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی (اﻧﺴﺎن، ﺣﯿﻮان و ﯾﺎ اﺷﯿﺎء ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺳﺎل داده از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒـﺎﻃﯽ، اﻋـﻢ از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﯾـﺎ اﯾﻨﺘﺮاﻧـﺖ، ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری، اﺷﯿﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ از ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧـﻮد دادهﻫـﺎی ﻣﻔﯿـﺪی را از ﻃﺮﯾـﻖ ﺣﺴـﮕﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﭘﺮدازش و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ. در واﻗـﻊ اﯾـﺪه ﮐﻠـﯽ ﻓﻨﺎوری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء، درﯾﺎﻓﺖ، ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ و درﻧﻬﺎﯾﺖ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘـﺮ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﺑﻌـﺪی اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ داﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺟﻬـﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊآوری، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻮزﯾﻊ داده دارد.
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرک وﯾﺴﺮ در ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺮاﮐﺲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻮزه ﭘـﺮدازش (راﯾﺎﻧﺶ) ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻮد. ﻫﺪف ﺣﻮزه ﭘﺮدازش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺷﯿﺎء اﻃـﺮاف ﻣـﺎ (ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ) دارای ﻗﺪرت ﭘﺮدازش ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ارﺗﺒـﺎط ﺑﺎﺷـﻨﺪ. دور ﻧﻤﺎی دﯾﺪﮔﺎه اوﻟﯿﻪ ﻣﺎرک وﯾﺴﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪای در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت (ICT) اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن، ﭘﻨﻬﺎن از دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ و ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ور ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻟﺬا ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻃﺮاﻓﺶ ﺳـﺎزﮔﺎر ﺷـﻮد و ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ) ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﮑﺎنﻣﺤﻮر.

ﮐﺎرﺑﺮدهای فناوری اینترنت اشیاء

ﻓﻨﺎوری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از اﺷﯿﺎء ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﻇﻬـﻮر در ﺳﯿﺴـﺘﻤﻬﺎی ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺧﻮدﮐـﺎر و ﻧﯿـﺰ ﯾﮑـﯽ از ﺟـﺎﻣﻌﺘﺮﯾن ﺳﯿﺴﺘﻤ‌‌‌‌ﻬﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺣﻮزه‌ﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺣﻤـﻞ وﻧﻘـﻞ، زﻧﺠﯿـﺮه ﺗـﺄﻣﯿﻦ و ﻟﺠﺴـﺘﯿﮏ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻓﻨـﺎوری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از اﺷﯿﺎء اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ‌اﻧﺪ.

ﭘﺎراداﯾﻢ ﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ در ﮐﻼسﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی آﻣﻮزش ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎی آﻣـﻮزش ﻓﺮدی ﺧﻮد را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺮوزه داﻧﺶ آﻣﻮزان دﯾﮕﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل داﻧﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻠﮑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪﮐﻨﻨـﺪهﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر داﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﻄﻮر و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻨـﺎوری ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ درسﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﻼسﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺑﺮد واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﺎﺗﺮ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ و ﻣﮑـﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت (ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﻣﻮزه ﻫﺎ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻏﯿﺮه) ﺑﺮد.
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی فناوری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮوژﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺪرس اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا در ﻫﺮ ﺟـﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ. ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎ، اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ، ﻣﺤﺘﻮ ای ﺻﻮﺗﯽ و وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ، ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ روی ﺳﻘﻒ ﯾﺎ دﯾﻮارﻫـﺎ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﻮﮔﻞ روی ﭘﺮوژه ﺑﺎز (Project Open) ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ.

واژه‌های کلیدی: ، ، ، ، ، ، ، ، ،
اشتراک‌گذاری:

نظرات تان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک نظر

  • Devora Fegaro پاسخ
    5 ماه پیش

    Hello! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

مطالب مرتبط

بلندگوها (Speakers)

بلندگوها مبدل‌هایی هستند که امواج الکترومغناطیسی را به امواج صوتی تبدیل می‌کنند. بلندگوهای ورودی صوتی از یک دستگاه مانند... ادامه مطلب

میان اینترنت ADSL و VDSL و فیبرنوری چه تفاوتی وجود دارد ؟

در حال حاضر برای مشتریان اینترنت یک سوال مهم مطرح می شود و آن این است که ADSL با... ادامه مطلب

رویپ

رادیو از پروتکل اینترنت یا RoIP مشابه Voice over IP (VoIP) است، با این تفاوت که به جای تماس... ادامه مطلب

انواع مودم مخابراتی / انواع مودم شبکه

انواع مودم ها به لحاظ ساختاری متفاوت هستند و در دسته بندی مختلفی قرار می گیرند. با این... ادامه مطلب

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وب

ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ از ﺗﻮﺳﻌﻪی وب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص آﺷﮑﺎر ﺷﺪه... ادامه مطلب

آشنایی با ۵ مودم روتر پرسرعت در بازار ایران

آشنا شدن با ۵ مودم روتر پر سرعت بازار داخلی که از لحاظ مشخصات روتر و همچنین قیمت روتر... ادامه مطلب

Video On Demand

سرویس ویدیو درخواستی (VOD)

تغییرات و تحولات روز افزون در حوزه فناوری و اطلاعات منجر شده که امروزه انتقال محتوای تصویری و صوتی... ادامه مطلب

موارد مهم در انتخاب سوییچ شبکه

با افزایش تعداد کاربران کامپیوتر هر سازمان، نیاز به گسترش شبکه سازمان بیشتر می‌شود. از این رو باید سوییچ... ادامه مطلب

همه چیز درباره هوآوی

این روزها کمتر کسی هست که هوآوی را نشناسد و به واسطه پیشینه درخشان خود هر کسی آن را به... ادامه مطلب

آداپتور فیبر نوری چیست

به قطعات کوچکی که معمولا” کابل های فیبر نوری را به هم وصل می کنند آداپتور فیبر نوری می... ادامه مطلب

  • Service Online
  • .
  • .