مبدل سریال RS-232/RS-485 به شبکه (اترنت) – 4 کاناله

Model: Safir SA12 04CH SER

Model: Safir SA12 04CH SER
Style: فلزی
Company: سفیر
Seller: آی تی تلکام
Warranty: یک سال شرکت سفیر
ID: itt-se1803
Price: Contact
شرکت سفیرشرکت سفیر گارانتی یک سال شرکت سفیرگارانتی یک سال شرکت سفیر
کمیسیون ارتباطات گواهینامه تطابق اروپایی سازگار با محیط زیست ایزو 9001 سازگار با دما شبکه حلقه‌ای USB v3.0 پشتبانی دینریل پاور افزایش سرعت گیگابیت Full Duplex

مبدل سریال به شبکه (اترنت) یا دستگاه Serial Over Ethernet صنعتی مدیریتی جدیدترین تکنولوژی دسترسی را جهت برقراری ارتباطی امن یکپارچه ایجاد می‌کند و در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این دستگاه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دارد و همچنین ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﭘﻨﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت دﺳﺘﮕﺎه است. ویژگی‌های جامع آن انتقال داده‌ﻫﺎی ﭘﻮرت ﺳﺮﯾﺎل RS232 اﯾﺰوﻟﻪ ﺑﺮ روی ﭘﻮرت اﺗﺮﻧﺖ و همچنین اﻧﺘﻘﺎل ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ‌ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد GPIO اﯾﺰوﻟﻪ ﺑﺮ روي ﭘﻮرت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ۴ ﭘﻮرت ﺳﺮﯾﺎل، ۴ ﭘﻮرت ورودي و ۴ ﭘﻮرت ﺧﺮوﺟﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ است. این دستگاه نه تنها بهره وری را افزایش می دهد، بلکه هزینه‌های عملیاتی را نیز کاهش می‌دهد. همچنین کاربری آسان، دسترسی و مدیریت این کنسول سریال اترنت صنعتی باعث پاسخگویی سریع به تغییرات تقاضا می‌شود و در رسیدن به هدف نهایی کسب و کار بسیار کارآمد خواهد بود.

مطلب مرتبط: مبدل سریال به فیبر نوری

ویژگی‌های ﮐﻠﯽ دستگاه Serial Over Ethernet یا مبدل سریال به شبکه (اترنت)

 • انتقال داده ﻫﺎي ﭘﻮرت ﺳﺮﯾﺎل RS232 اﯾﺰوﻟﻪ ﺑﺮ روي ﭘﻮرت اﺗﺮﻧﺖ
 • اﻧﺘﻘﺎل ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد GPIO اﯾﺰوﻟﻪ ﺑﺮ روي ﭘﻮرت ﺷﺒﮑﻪ
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ۴ ﭘﻮرت ﺳﺮﯾﺎل ، ۴ ﭘﻮرت ورودي و ۴ ﭘﻮرت ﺧﺮوﺟﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 • دستگاه Serial Over Ethernet داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺤﺮﯾﮏ ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز است
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎي ﭘﻨﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت دﺳﺘﮕﺎه
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ روي وب
 • داراي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺻﻨﻌﺘﯽ
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ورودي ﺗﻐﺬﯾﻪ ۴۸ وﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيی از ﮐﺎرﺑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮور ﺳﺮﯾﺎل

مبدل سریال به شبکه (اترنت)

دیگر مزایای استفاده از دستگاه سرور سریال صنعتی مدیریتی

 • سرور سریال صنعتی مدیریتی بسیار کم هزینه است
 • دارای اطمینان بالا
 • دارای قدرت انعطاف پذیری
 • مناسب جهت همکاری

مطلب مرتبط: کاربرد مبدل‌های صنعتی

قابلیت‌های استفاده از مبدل سریال به شبکه (اترنت)

 • مدیریت از راه دور
 • پیکربندی متمرکز و نگهداری
 • فرماندهی مرکزی و کنترل
 • پاسخ حادثه محلی
 • مراکز فرماندهی منطقه ای

 

تعداد کانال مختلف رادیویی: 8 کانال
 • همراه با راهنمای دفترچه فارسی
 • همراه با آداپتور برق متناوب
 • Service Online
 • .
 • .
 • .